Clicky

  1. Akèy
  2.  | Tès Rapid VIH ak Depistaj Byennèt / Tès mobil / Twous Tès VIH Lakay

Tès Rapid VIH ak Depistaj Byennèt / Tès mobil / Twous Tès VIH Lakay

Tès rapid vih ak tès depistaj byennèt

Tès Rapid VIH ak Depistaj Byennèt SAN FRAIS yo disponib nan Sant Sante Resous Swen sa yo lendi rive vandredi ant 8:15 AM ak 4:15 PM.

  • Midtown Miami: 3510 Biscayne Boulevard, Miami, FL 33137
  • Ft. Lauderdale: 871 West Oakland Park Blvd., Oakland Park, FL 33311 – Mèkredi jiska 5:15 PM
  • Little Havana: 1901 SW 1st Street, 3rd Floor, Miami, FL 33135 

Si ou se yon pasyan ki deja anrejistre, nou mande pou w pran yon randevou medikal ak founisè w la pou laboratwa lè w rele Liy Dirèk pou Planifikasyon nan 305-576-1234 Ext. 470. Si w enterese sèlman pou w resevwa yon tès VIH, tanpri li opsyon 'Tès SIDA SIDA SAN KOUTE' ki anba a pou w wè si w kalifye pou opsyon tès sa a.

Mobile Tès rapid vih ak tès depistaj byennèt

Tout anplwaye yo te pran vaksen konplè pou COVID-19 epi swiv pratik distans sosyal, pou asire yon anviwònman tès ki an sekirite pou tout moun.

Lendi - 09/25 septanm
Konsila Jeneral Meksik, 2555 Ponce de Leon, Coral Gables, FL 33134 (8:45am – 1:00 pm)

Madi – Septanm 09/26
Allapattah Branch Library, 1799 NW 35th St, Miami, FL 33142 (10:00am – 4:00pm)

Vandredi – 09/29 septanm
Walgreens, 6200 NW 7th Ave, Miami, FL 33150 (12:00pm – 6:30pm)

Tès lakay VIH KI GEN PRÒ

Ou gendwa mande tou pou w resevwa yon tès VIH lakay ou si w gen 17 an plis e w satisfè kritè sa yo:

  • Ap viv nan Miami-Dade oswa nan konte Broward
  • PA te teste pozitif pou VIH nan tan lontan
  • PA fè tès la nan twa (3) dènye mwa yo
  • Ou PA yon pasyan medikal nan Care Resource

Pou soumèt demann ou an sou Entènèt, klike sou lyen ki anba a pou kòmanse oswa rele 617-466-9710 (Miami-Dade) oswa 954-451-0342 (Broward) pou plis enfòmasyon ak detay.

Tès lakay pou VIH Enskri kounye a

Gade kout konsèy sou sante nan paj resous Videyo Sante nou an.

Gade lis konplè sèvis sante nou yo lè w klike sou lyen ki anba a oswa rele 305-576-1234:

> Sèvis Sante

Nouvèl

Enfòmasyon, evènman ak nouvèl ki gen rapò ak swen sante ou

Altènatif Google Analytics