Clicky

  1. Akèy
  2.  | 
  3. Nouvèl
  4.  | Ogmante Konsyantizasyon Pandan Mwa Konsyantizasyon STI: Konbat To Ogmante nan Florid

Ogmante Konsyantizasyon Pandan Mwa Konsyantizasyon STI: Konbat To Ogmante nan Florid

STI AWARENESS MONTHPandan Mwa Konsyantizasyon STI an avril, Care Resource is further raising awareness about sexually transmitted infections and safeguarding one’s sexual health. Sexually transmitted infections (STIs) continue to pose a significant public health concern affecting millions of individuals annually.

According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) as of 2022, the impact of STIs in the US remains substantial. There were 1,649,716 reported cases of chlamydia, 648,056 reported cases of gonorrhea, and 203,500 reported cases of syphilis. These statistics underscore the urgent need for effective prevention strategies. Those between the ages of 15-24 accounted for almost half of the newly reported STIs inclusive of HPV, herpes, trichomoniasis, chlamydia, HIV, gonorrhea, syphilis, and hepatitis.

Pandan tout mwa avril, pasyan ki pa gen asirans epi ki teste pozitif pou yon STI nan youn nan sant sante nou yo ka kalifye pou yon vizit doktè gratis.* Tanpri pale ak yon Konseye Tès Pwomosyon Sante, oswa rele 305.576.1234 pou plis enfòmasyon.

Anpil IST yo ka geri epi tout IST yo ka trete. Tretman pou yon STI ka ede tou redwi posiblite pou enfeksyon an pase bay yon patnè. Li pi bon pou dekouvri ak trete nenpòt enfeksyon pi bonè posib, pou evite nenpòt lòt pwoblèm sante. Yon tretman prevantif pwomèt se doxycycline post-exposition prophylaxis (DoxyPEP). Rejim sa a enplike nan pran yon kou nan antibyotik doxycycline nan lespas 72 èdtan apre ekspoze potansyèl STI.

"DoxyPEP kanpe kòm yon zouti pwisan nan batay kont IST. Pandan ke li esansyèl pou rekonèt limit li yo ak konsilte founisè swen sante pou konsèy pèsonalize, DoxyPEP ofri potansyèl enpòtan nan pwoteje sante seksyèl. Kontakte doktè ou pou w aprann plis sou DoxyPEP epi wè si li apwopriye pou ou.” – Douglas Steele, Direktè Sèvis Swen Medikal.

* Pwomosyon sa a valab sèlman pou nouvo pasyan medikal san asirans ki te teste pozitif pou yon STI nan Care Resource. Pasyan ki resevwa yon referans medikal pou sentòm potansyèl STI nan men anplwaye Health Promotion kapab kalifye tou pou resevwa yon bon vizit STI. Pasyan yo dwe enskri avèk yo Care Resource epi bay bon an nan moman randevou a. Itilizasyon bon sa a konsidere kòm yon rekonesans pa pasyan an ke yo pa gen asirans. Òf sa a pa gen okenn valè lajan kach. Kantite limite ak sou yon baz premye vini, premye sèvi. Pwomosyon an sijè a chanjman oswa revokasyon nenpòt ki lè, san avètisman. Òf sa a valab soti 1 avril rive 31 me 2024.

A Pwopo Care Resource:
Care Resource se yon òganizasyon 501(c) (3) san bi likratif ak yon Sant Sante Federalman Kalifye (FQHC) ki gen lokal nan Midtown Miami, Little Havana, Miami Beach, ak Fort Lauderdale. Sant sante a bay sèvis sante ak sipò konplè pou adrese bezwen swen sante konplè popilasyon pedyatrik, adolesan ak adilt Sid Florid yo.

Pou kesyon medya yo, tanpri kontakte Jonathan Welsh, Direktè Asosye Kominikasyon ak Devlopman nan jwelsh@careresource.org.

Tès lakay pou VIH Enskri kounye a
Kite yon Omaj ki dire lontan - Limyè a rete janm bliye

Gade kout konsèy sou sante nan paj resous Videyo Sante nou an.

Gade lis konplè sèvis sante nou yo lè w klike sou lyen ki anba a oswa rele 305-576-1234:

> Sèvis Sante

Nouvèl

Enfòmasyon, evènman ak nouvèl ki gen rapò ak swen sante ou

Altènatif Google Analytics