Clicky

Midtown Pediatrics kounye a louvri

Avanse ak Devlopman Jalons Timoun yo

Depatman pedyatri nan sant sante Care Resource nan Midtown Miami, ki chita nan 3510 Biscayne Boulevard, te louvri ofisyèlman 1ye desanm 2022.

Sèvis medikal pedyatrik yo enkli gadri byen, odyans timoun, swen vizyon, swen dantè, vaksen, tès depistaj sante woutin, sante konpòtman, ak swen adolesan.

Vizit doktè regilye yo espesyalman enpòtan pou timoun ak adolesan. “Li enpòtan pou timoun yo dwe trete pa pedyat nan yon anviwònman ki ekipe pou satisfè bezwen timoun yo. Pedyat fanmi w se yon patnè enpòtan nan kenbe pitit ou a kontan ak an sante, depi nesans jiska adolesans. Avèk biwo ki byen chita nan tout sid Florid, kote fanmi w ap viv, travay ak jwe, sèvis pedyatri Care Resource yo bon pou ou.”-Douglas Steele, Direktè Sèvis Swen Medikal.

Gen avantaj enpòtan nan swen pedyatrik. Pandan timoun yo grandi, yo rive nan sèten etap sante ak etap enpòtan nan devlopman nan moman espesifik. Yo rekòmande pou fè tchèkòp regilye depi timoun piti jiska laj 21 an.

Vizit peryodik sa yo ede asire ke tout bagay anfòm ak devlopman yon timoun. Li pèmèt tou pwofesyonèl medikal yo trape nenpòt pwoblèm potansyèl - soti nan opresyon ak eskolyoz - bonè. Nan kèk ka, tretman bonè ka fè yon gwo diferans nan rezilta pitit ou a pandan y ap laj.

Sant sante Care Resource yo genyen anplwaye pedyatri ki sètifye nan konsèy administrasyon an ki devwe pou devlope pwogrè nan swen pedyatrik, ankouraje byennèt timoun ak fanmi yo, epi sèvi kòm defansè pou pwoblèm sante timoun yo.

Konsènan Resous Swen:

Care Resource se yon òganizasyon 501(c) (3) san bi likratif ak yon Sant Sante Federalman Kalifye (FQHC) ki gen lokal nan konte Miami-Dade ak Broward. Care Resource bay swen pedyatrik, swen medikal prensipal ak prevantif konplè, ki gen ladan swen dantè, sèvis famasi andedan kay la ak sèvis sante konpòtmantal/abi sibstans bay tout moun ki nan divès kominote Sid Florid yo.

Tès lakay pou VIH Enskri kounye a
Kite yon Omaj ki dire lontan - Limyè a rete janm bliye

Gade kout konsèy sou sante nan paj resous Videyo Sante nou an.

Gade lis konplè sèvis sante nou yo lè w klike sou lyen ki anba a oswa rele 305-576-1234:

> Sèvis Sante

Nouvèl

Enfòmasyon, evènman ak nouvèl ki gen rapò ak swen sante ou

Altènatif Google Analytics