Clicky

5 Konsèy pou yon sezon fèt an sante

Konsèy pou Sante Konje

Kòm jou ferye yo apwoche, se konsa arive inevitab sezon grip la. Konvèjans de evènman sa yo ka poze yon defi nan efò nou pou rete an sante epi jwi fèstivite yo. Erezman, gen mezi aktif nou ka pran pou pwoteje tèt nou ak moun nou renmen yo. Ann eksplore enpak sezon grip la sou selebrasyon fèt yo epi diskite sou senk konsèy esansyèl pou asire yon sezon an sekirite ak lajwa.

Sezon grip tipikman pi wo pandan mwa otòn ak sezon fredi, fè jou ferye yo yon moman prensipal pou viris la gaye. Rasanbleman ki gen anpil moun, move tan pi frèt, ak aktivite andedan kay ogmante kreye kondisyon favorab pou viris grip la pwospere. Sentòm grip la gen ladan lafyèv, tous, gòj fè mal, kò doulè, ak fatig, epi viris la ka mennen nan konplikasyon grav, sitou nan popilasyon vilnerab yo.

Navige sezon grip la pandan jou ferye yo mande pou yon konbinezon vijilans, responsablite, ak lespri kominote a. Lè w pran mezi aktif tankou pran vaksen, pratike bon ijyèn, ankouraje rezistans nitrisyonèl, ankouraje etikèt respiratwa, ak priyorite swen pwòp tèt ou, ou ka kreye yon anviwònman ki pi an sekirite pou tèt ou ak moun ki bò kote w. Sezon fèt sa a, ann selebre ak lajwa ak lapè nan tèt ou, konnen ke nou te pran mezi pou pwoteje byennèt nou.

1. Jwenn pran vaksen an

Youn nan fason ki pi efikas pou pwoteje tèt ou ak lòt moun kont grip la se pran vaksen an. Vaksen kont grip anyèl yo fèt pou vize souch viris ki pi komen yo, yo bay yon kouch defans enpòtan. Pwograme vaksen kont grip ou byen avans reyinyon vakans yo pou asire ke iminite w nan pi gwo. Ankouraje manm fanmi yo ak zanmi yo pou yo fè menm jan an, kreye yon pwoteksyon kominotè kont grip la.

2. Pratike bon ijyèn men yo

Lave men yo souvan se yon fason ki senp men ki pwisan pou anpeche mikwòb yo gaye. Ankouraje tout moun lakay ou pou yo lave men yo regilyèman, sitou anvan yo manje ak apre yo fin touse oswa etènye. Konsidere mete dezenfektan men yo nan zòn komen yo epi ankouraje yo sèvi ak yo, sitou lè savon ak dlo pa disponib fasilman. Ti abitid sa a men ki gen enpak ka diminye risk pou enfeksyon.

3. Ankouraje rezistans nitrisyonèl

Nan mitan fèt yo fèt ak endiljans, li esansyèl pou priyorite rezistans nitrisyonèl. Enkòpore manje ki ranfòse iminitè yo nan repa jou ferye ou yo, tankou fwi, legim, ak pwoteyin mèg. Konsidere entwodwi salad kolore, plato legim, ak asyèt bò kote ki gen anpil eleman nitritif pou balanse gaye fèt la. Lè w fè chwa konsyan sou sa ou konsome, ou pa sèlman kontribye nan byennèt jeneral ou, men tou ou sipòte sistèm iminitè ou nan defans li kont maladi sezonye yo. Sonje byen, yon kò ki byen nouri pi byen ekipe pou jere ajitasyon an nan sezon fèt la.

4. Ankouraje Etikèt respiratwa

Touse ak etènye ka pouse ti gout respiratwa nan lè a, ki kapab pwopaje viris grip la. Ankouraje tout moun pou yo kouvri bouch yo ak nen yo ak tisi oswa koud yo lè yo touse oswa etènye. Jete tisi yo itilize san pèdi tan epi bay bwat fatra pou aksè fasil. Pratik sa a non sèlman ede anpeche pwopagasyon grip la, men tou ranfòse yon kilti konsiderasyon ak responsablite.

5. Priyorite Swen pwòp tèt ou

Nan mitan ajitasyon an nan sezon fèt la, li esansyèl pou priyorite swen pwòp tèt ou. Asire yon kantite dòmi adekwat, kenbe yon rejim ekilibre ki rich nan eleman nitritif pou ranfòse iminitè, epi rete aktif fizikman. Yon vi ki an sante ka fòtifye sistèm iminitè w, fè li pi rezistan kont enfeksyon. Anplis de sa, si w santi w mal, li enpòtan pou w repoze epi chèche swen medikal san pèdi tan pou anpeche maladi a pwopaje.

Tès lakay pou VIH Enskri kounye a
Kite yon Omaj ki dire lontan - Limyè a rete janm bliye

Gade kout konsèy sou sante nan paj resous Videyo Sante nou an.

Gade lis konplè sèvis sante nou yo lè w klike sou lyen ki anba a oswa rele 305-576-1234:

> Sèvis Sante

Nouvèl

Enfòmasyon, evènman ak nouvèl ki gen rapò ak swen sante ou

Altènatif Google Analytics