Clicky

Nou sèvi pasyan tout laj

Sèvis medikal Care Resource yo disponib pou tout moun. Nou pran swen gason, fanm, adolesan, pre-adolesan ak ti bebe. Kèlkeswa sitiyasyon legal ou, kapasite w pou peye, sèks, oswa laj, konte sou ekip nou an pou edike, gide, ak pran swen byennèt ou.

  1. Akèy
  2.  | 
  3. Enfòmasyon sou Pasyan
  4.  | Fòm Pre-Enskripsyon Pasyan an

Fòm Pre-Enskripsyon Pasyan an

Care Resource bay sèvis sou yon echèl frè glisman. Frè yo baze sou revni fanmi ak gwosè pou rezidan ki abite nan zòn sèvis Care Resource. Plis enfòmasyon

Tanpri ranpli fòm ki anba a epi klike pou soumèt demann sa a pou nou. Yon Espesyalis Sèvis Anrejistreman pral kontakte w pou konplete pwosesis enskripsyon w lan epi pran randevou w.

REMAK: Yo dwe telechaje yon idantite foto ak fòm sa a pou kapab trete enskripsyon w la. Ou gendwa pran yon foto idantite w ak lòt dokiman sipò yo, epi telechaje jan sa endike anba a. Si w gen asirans sante, tanpri mete foto devan ak dèyè kat asirans lan. Si w ap anrejistre yon minè pou swen pedyatrik, tanpri tache yon kopi batistè a ak nenpòt lòt dokiman legal ki montre gadyen legal la. 

Gade lis konplè sèvis sante nou yo lè w klike sou lyen ki anba a oswa rele 305-576-1234:

> Sèvis Sante

Nouvèl

Enfòmasyon, evènman ak nouvèl ki gen rapò ak swen sante ou

Altènatif Google Analytics