b'Eduke Elèv yo ak Sove Lavi SPOT la se pi devan nan kominote a bay founiti ak resous enpòtan tankou nouvo sereng, naloxone, sèvis medikal, ak lyen ak swen espesyalize. Prim EPIC An me 2021, mental Health America of Southeast Florida te onore pwòp Doktè Thomas Smith ak Dr Sheryl Zayas pou enpak pozitif yo sou byennèt mantal pandan 26yèm Prim EPIC Anyèl yo.Dr. Smith ak Doktè Zayas te jwe yon wòl enpòtan nan devlopman Klinik mobil Ekip Espesyal (SPOT), yon modèl rediksyon domaj ki pwouve ki abòde kriz opioid aktyèl la nan retire zegwi yo itilize nan lari epi bay zegwi pwòp ansanm ak sèvis sipò edikasyon ak rekiperasyon. Dapre Sante Mantal Amerik Sidès Florid, Dr. Thomas Smith ak Dr Sheryl Zayas nan travay yo, te defann Klinik mobil ekip espesyal pou objektif (SPOT) ki se yon modèl rediksyon domaj ki pwouve. Ekip SPOT la abòde kriz opioid aktyèl la nan retire zegwi yo itilize nan lari yo epi bay zegwi pwòp ansanm ak sèvis sipò edikasyon ak rekiperasyon ki disponib pou moun k ap itilize yo. Yo vwayaje nan zòn kote yo konnen itilizasyon dwòg pou bay entèvansyon imedya ak dirèk.2021-2022 RAPÒ ANyèl 9'