b'A New HealthT li sant sante te òganize yon seremoni koupe riban an jen pou nouvo sant sante Midtown Miami nou an ansanm ak Manm Konsèy, achitèk ak ekip konstriksyon nou yo, Reprezantan Eta Florid Dotie Joseph, yon seri patnè kominotè, ak plis ankò. Sant pou ekspansyon an te transfòme Care Resources ki egziste deja 22000 pye kare bilding de etaj nan yon 55000 pye kare, sèt etaj sant sante kominotè modèn ak yon garaj pakin - pote tout sèvis li yo anba yon do-kay. Li pral double kantite moun òganizasyon an sèvi chak ane pou rive 21,400 nan twazan.ESKANYE Renovasyon sa a te ajoute yon nouvo inite pedyatri anplis swen medikal, QR CODE TOdantal, ak swen sante konpòtmantal, ak yon seri sèvis konplè GAZE PREvansyon ak sipò sosyal pou adrese bezwen holistic timoun, adolesan ak granmoun. Pou akomode bezwen an ap grandi pou plis sèvis swen primè ak espesyalite, nouvo etablisman an ogmante kantite chanm egzamen medikal soti nan 10 a 24, ak kantite chèz dantè soti nan 4 a 10.6 RESOUS Swen'