B'L ETTERFROMOURCE ORick Siclari, MBAOfisye Egzekitif Chèf Egzekitif Faktè kle ki distenge yon kominote pwospere se kapasite li pou bay swen medikal ekselan bay chak rezidan li sèvi. Senpleman mete, bon jan kalite, abòdab, ak swen sante konplè se yon dwa! Sant sante kominotè atravè peyi a kontinye batay anpil ensètitid: Coronavirus (COVID-19), lavni nan finansman sant sante, chanjman asirans sante yo afekte pasyan yo, ak ogmante baryè sosyoekonomik ki ka enfliyanse konpòtman moun k ap chèche sante. Atravè tout bagay sa yo, Care Resource te fleksib epi konsantre sou sa ki te gide sant sante nou yo pou prèske kat deseni yon angajman enkondisyonèl nan kominote a. Sèvi ak apwòch inovatè swen 360 degre nou an pou moun ak fanmi yo, nou kontinye fè pwogrè enpòtan nan amelyore kalite, sekirite, swen pasyan, ak eksperyans jeneral. An reyalite, daprè Asosyasyon Sant Sante Kominotè Florid yo, sant sante nou yo te bay 74,600 vizit nan 16,800 pasyan ki pa gen doubl an 2021, ladan yo 88.8% pasyan rapòte revni ki pi ba pase 200% nivo povrete a epi prèske de tyè swa pa te gen okenn asirans oswa yo te enskri nan Medicaid. Anplis, enpak ekonomik jeneral sant sante nou yo an 2021 te $181.5 milyon dola. 4 RESOUS SWEN'