b' Mwen rekonesan pou tout anplwaye sant sante yo ki kontinye ale pi wo ak pi lwen pou mwen. Yo bay chak pasyan respè, konpasyon, ak lanmou.Mèsi Care Resource!Care Resource PatientFood for Life Network3510 Biscayne Blvd Miami, Florida 33137TEL: 305-576-FOOD (3663) Midtown Miami Little Havana Care Resouce 3510 Biscayne Blvd. 1901 SW 1st St.3rd FL PharmacyMiami, FL 33137 Miami, FL 33135 1431 Alton Road, Unit CT: (305) 576-1234 T: (305) 203-5230 Miami Beach, FL 33139F: (305) 571-2020: (305) 203-5231 TEL: 786-607-1040Fort Lauderdale Miami Beach Fort Lauderdale 871 W Oakland Park Boulevard 1680 Michigan Ave., Ste. 912 Annex Oakland Park, Florid 33311 Miami Beach, FL 33139 3160 NW 9th Ave. T: 954-567-7141 T: (305) 534-0503 Oakland Park FL. 33309F: 954-565-5624 F: (305) 538-4090CARERESOURCE.ORG/CareResource @CareResourceFL /care-resource-community-health-centers-inc/@CareResource /CareResourceCompassionate. Konpetan. Committed.2023 Care Resource Community Health Centers, Inc. dba Care Resource pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, etnisite, kwayans relijye, laj, sèks, sitiyasyon matrimonyal, orijin nasyonal, zansèt, oryantasyon seksyèl, enfòmasyon jenetik, andikap fizik oswa mantal (ki gen ladan andikap aprantisaj, andikap entelektyèl, istwa pase/prezan nan yon maladi mantal nan travay), (oswa maladi mantal menm jan an nan travay), (oswa maladi mantal menm jan an nan travay), ty oswa ekspresyon, oswa lòt klasifikasyon legalman pwoteje nan pwogram ak aktivite li yo jan 1972, Lwa Ameriken andikape 1990, Seksyon 504 Lwa Reyabilitasyon 1973, Tit VII Lwa sou Dwa Sivil 1964, ak lòt lwa ak règleman ki aplikab yo.24