b'Expanding Divèsite, Ekite, Enklizyon ak Apatenans C Care Resource fè efò pou Pou rete konpetitif, kreye plis retansyon, pi bon rekritman, pi fò bay yon anviwònman enklizif ak enklizif, bay motivasyon endividyèl, ak pi bon sèvis kiltirèl eksepsyonèl, ogmante rezoud pwoblèm. Mendèv holistic ak sante sa a ke ekonomik ak operasyonèl opòtinite enklizif apwòch ki kontinye ap sipòte amelyorasyon, ak nouri yon kilti apatenan- pou aplike asire ke nan swen sante, aksè a founisè ak, Swen Resource anboche yon ekstèn lidè òganizasyon yo prepare etablisman sante, ak konsiltan sante ekitab pou aplike yon konpreyansyon pou dirije nan fason ki avanse pou tout pasyan yo, kèlkeswa objektif entèn yo angaje yo. lidè ak moun ki gen enterè atravè yo ak kominote ekstèn lan, ak tout sant sante. Sèvi ak yon DEIB ke pasyan yo sèvi nan kiltirèl Yon angajman pou divèsite, Ekite, envantè, ak reyinyon dekouvèt ak fason afime. Enklizyon, ak Apatenan vle di moun ki gen enterè kle yo, konsiltan an pi lwen pase reprezantasyon. Ogmante te fè yon revizyon nan òganizasyon an- Care Resource rekonèt ke divèsite demografik nan syon an, politik li yo, pratik, ak espas travay divès ak enklizif se yon òganizasyon ak nivo lidèchip pwosedi yo detèmine ki egziste deja youn ki pi inovatè ak siksè. pa, pou kont li, ogmante kapasite pou avanse ekite nan Divèsite ak enklizyon yo se toude efikasite òganizasyon ak swen sante ak konsepsyon yon holistic enpòtan nan sant sante yo livrezon swen sante. estrateji ki pral angaje ture a. Apwòch sa a plis entegre anplwaye yo nan devlopman lidèchip, enklizivite nan sant sant yo epi li se Dapre done resansman an, aprantisaj ki gen rapò ak DEIB US la, ak nouvo nivo enstrimantal nan abòde rasis kòm yon popilasyon yo prevwa vin yon konpreyansyon pou pratik. Pwoblèm sante piblik ak aliman ak majorite-minorite a an 2045, kidonk objektif pou elaji egalite swen sante. Ogmante bezwen pou prepare ak rezoud pwoblèm DEIB reyalize pi bon fòmasyon pwofesyonèl swen sante nan rezilta yo ki gen ladan pi wo anplwaye kiltirèl reponn, ekipe tomoral, pi bon swen ak rezilta pou bay bon jan kalite swen nan yon popilasyon divès kiltirèl, sosyete anplwaye ki pi wo. 20 RESOUS Swen'