b'Sipòte HealthcareSafety NetGive Miami DayGive Miami Day se youn nan pi gwo evènman bay chak ane nan peyi a. Akòz sipò kominote a, nou atenn objektif nou an $5,000 pou pasyan nou yo ki nan bezwen yo. Jounen Give Miami an te espesyalman enpòtan pou anpil nan pasyan nou yo paske pri lwaye ak pri lavi yo te kontinye ap ogmante. Don yo te sipòte Fon Asistans Ijans nou an, ki bay asistans ijans dirèk pou pasyan nou yo ak kliyan ki pa gen anpil resous ak Rezo Swen Manje pou Lavi. Kanpay Swen Kominotè ki posib pou diminye achtè finansman federal yo, lè kesye yo, te kapab elaji bèl etablisman sa a men bay ak sipòte sante nou an te bezwen yon ti kras plis pou ale nan sant yo. Kanpay sa a se yon montre nan liy fini. Se la kote sipò HFSF antrepriz ak kominote a te antre nan nou fyè pou misyon nou pou elaji aksè a sipòtè agrandi kapasite swen sante abòdab ak bon jan kalite isit la nan sant la paske nou konnen Supporting Health ak Hopeto South Floridas anba resous ke lè moun gen aksè a kominote sezon fèt sa a. woutin, sante prevantif kalite sante Miami Womans Club te bay sèvis li pa sèlman pi bon pou yo $1,200. Don yo te ede sipòte Ede Pasyan yo ak rezilta sante yo ak gadmanje manje Food for Life nou an. over theAchieve Optimal HealthAnpeche plis maladi kwonik, jou ferye. Miami, Womans Club se gwoup pasyan nan Midtown nou an, men li sove sistèm sante a kontan tou pou l ede Sant Sante Miami yo te dedye lajan paske yo pa pral al manje gadmanje Food for Life bay ak nan onè Fondasyon Sante a nan sal dijans pou swen ak livrezon pwovizyon, manje, ak nitrisyon. acha a te pwogrese.Nou wè ak malnitrisyon nan gason, fanm, ak nan ekipman medikal. Dapre pandemi ke aksè nan swen sante timoun k ap viv ak maladi kwonik nan Fernanda Kuchkarian, HFSF yo toujou yon gwo pwoblèm isit la nan South Miami-Dade County. Direktè Pwogram, nou anvizaje yon jouFlorid, patikilyèman nan Miami-Dade kote chak Sid Florid gen Konte a. Nou toujou gen yon gwo opòtinite egal pou reyalize pi bon pousantaj san asirans pou nou kapab tradisyon sipò sante ak byennèt ak deviz nou elaji etablisman sa a pou sèvi plis patnè kominotè nou an Walgreens ap miltipliye byennèt e ke se moun nan kominote a ki bezwen prezante yon chèk nan kantite lajan sa nou santi nou te fè isit la annakò ak misyon nou an. nan $250,000 kòm yon pati nan resous Swen 39,640.40 yo. Nou te konnen yo te 2021 RESOUS Swen'